Adress of the head office:

Europäische Föderation für Katholische Erwachsenenbildung
c/o Katholische Erwachsenenbildung Deutschland – Bundesarbeitgemeinschaft e.V.
Rheinweg 34
53113 Bonn
Germany
Tel.: 0049 228 / 90 24 7-0
Fax: 0049 228 / 90 24 7-29
E-Mail: office@feeca.eu

Managing director:

Andrea Heim
Tel: 0049 228 / 90 24 7-10
Fax: 0049 228 / 90 24 7-29
E-Mail: heim@feeca.eu